(0312) 441 99 02
Çankaya, Ankara

Haber & Duyuru & Sirküler

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Teşvik Belgesindeki Yatırım Tutarının Mı Yoksa Fiilen Gerçekleşen Yatırım Harcamalarının Mı Esas Alınacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı :E-19341373-125[2023/14]-… 14.05.2024 Konu :Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması İlgi : a) b) İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizde; - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan "… numaralı teşvik belgesi" kapsamında … tarihinden itibaren yatırım harcamalarına başladığınız, - Teşvik belgesinin verildiği tarihteki fiyatlara göre belgedeki sabit yatırım harcaması …TL iken, yatırımın gerçekleşmesi sırasında kurdaki değişimden kaynaklı fiyat artışları ve yatırımın finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz ile kur farklarının maliyete intikali neticesinde yatırım harcamasının …. tarihi itibariyle fiilen …. TL olarak gerçekleştiği, - Belge kapsamındaki yatırımların yaklaşık …. yılda tamamlanacağı ve yatırım harcamalarının, yukarıda açıklandığı üzere yatırım mallarının iktisap edildiği tarihlerdeki güncel kur ve piyasa fiyatlarına göre gerçekleştiği belirtilmiş olup, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik belgesindeki yatırım tutarının mı yoksa fiilen gerçekleşen yatırım harcamalarının mı esas alınacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde, "(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır..." hükmü yer almaktadır. Ayrıca indirimli kurumlar vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "32.2. İndirimli kurumlar vergisi" başlıklı bölümünde yer verilmiştir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'in "Teşvik belgesinin revizesi" başlıklı 17 nci maddesinde, "(1) Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda Genel Müdürlük tarafından değişiklik yapılabilir. (2) Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir. (3) Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması durumunda Bakanlığa müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS'ta günceller. (4) Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir." açıklamasına yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre; indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik belgesinde yer alan harcama tutarlarına göre hesaplanan yatırım katkı tutarlarının dikkate alınması esas olup, ekonomik gelişmelere paralel olarak teşvik belgesinde belirtilen yatırımlara ilişkin harcamanın fiilen artmış olması hesaplanan yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecektir. Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teşvik belgesine bağlanan yatırımla ilgili olarak yatırım harcaması başta olmak üzere diğer konularda revizelerin yapılması durumunda, revize tarihinden itibaren ilave harcamalar üzerinden hesaplanan yatırım katkı tutarları dikkate alınabilecektir. Ayrıca, yatırım maliyetine eklenen veya eklenmeyen faiz giderleri ve kur farkları, indirimli kurumlar vergisine esas olan yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınmayacak, teşvik belgesine göre belirlenen indirimli kurumlar vergisine esas yatırıma katkı tutarı, finansman giderleri dolayısıyla artmayacak veya azalmayacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bize Ulaşın!

İletişim Bilgilerimiz

Aşağıdaki bilgiler aracılığıyla bizimle iletişime geçebilir veya talebinizi ulaştırabilirsiniz.

Adreslerimiz:

ANKARA: Yıldızevler Mah. Turan Güneş Bulvarı No: 50/8 Çankaya/ANKARA
İSTANBUL: Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sokak No:52 Kristal Palas Apt. K:4 No:6 Şişli/İSTANBUL

Telefon

ANKARA: +90 312 441 99 02
İSTANBUL: +90 212 219 77 92

E-Posta

info@ardenetim.com