(0312) 441 99 02
Çankaya, Ankara

Haber & Duyuru & Sirküler

Tamamen Veya Kısmen Alt Taşerona Devredilen Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Sayı

:

E-64597866-130-9498

08.06.2022

 

Konu

:

Hazır Beton İşinde KDV Tevkifatı

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

           

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

-Şirketinizin faaliyet konusu çerçevesinde bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen "agrega, çimento, su ve beton katkıları" malzemelerinin beton santralinde karıştırılmasıyla hazır beton imalatının ve satışının yapılmakta olduğu,

-İmalatı yapılan hazır betonun nakli ve pompalama hizmetinin Şirketinize ait mikserli kamyon ve pompalı araçlarınız veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) devredilen yapım işlerindeki taşıma ve pompalama araçları ile şantiyede müteahhit firmaya tesliminin yapılarak satılmakta olduğu,

-Müteahhit firma tarafından teslim alınan hazır betonun kalıba yerleştirilmesi işlerinin kendileri tarafından yapıldığı,

-Şirketinizin imalatını yapmış olduğu hazır betonun nakliye ve pompalama işleminin bazı tesislerde alt yüklenici (taşeron) firmaya devredildiği, söz konusu taşeron firmanın bir yıl içerisinde Şirketinize düzenleyeceği tahmini fatura tutarının katma değer vergisi (KDV) dahil 8-9 milyon TL üzerinde olabileceği (Gebze Tesisinizde hizmete ait işin bedelinin tahmini KDV dahil 6 milyon TL veya üzeri Tuzla Tesisinizde ise tahmini bedelin 2-3 milyon TL)

belirtilerek, söz konusu işin bedelinin 5 milyon TL ve üzerinde olduğunun işin başında bilinmesi sebebiyle Gebze ve Tuzla Tesislerinde imal edilen hazır betonun müteahhit firmaların inşaat şantiyesine nakli ve pompalama hizmetine ilişkin olarak taşeron firma tarafından Şirketinize düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulaması hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükmü yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-"Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.) bölümünün;

"Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.1.) alt bölümünde,

" Tebliğin;

 - (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

 

 - (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL'yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır." ,

-"Kapsam" başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.2) alt bölümünde,

" Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

 - Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

 - Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.

 - Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (I/C2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir.

 Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.

 ...

 Örnek 2: DSİ tarafından yaptırılan bir baraj inşasında kullanılacak hazır betonun, işin asıl yüklenicisi (A) İnş. Taah. A.Ş. tarafından (B) Hazır Beton A.Ş. nden temin edilmesi durumunda, hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olması ve bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmesi nedeniyle, (B) tarafından verilen hazır beton taahhüt ve temini hizmeti tevkifat uygulaması kapsamında olacaktır.

Tevkifat uygulaması kapsamındaki işin bir kısmının alt yüklenicilere (taşeronlara) devredilmesi halinde, devir işlemlerinin yazılı bir sözleşmeye dayanıp dayanmaması tevkifat uygulaması bakımından önem arz etmemektedir.

Alıcının, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlar arasında yer almaması veya Tebliğin (I/C2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL'nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmaz. Ancak ilk yüklenicinin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında yer alması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılır. ",

-"Taşımacılık Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.) bölümünün;

 

-"Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.1.) alt bölümünde,

"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.",

-"Kapsam" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.2.) alt bölümünde,

"Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

...

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.",

-"Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı (I/C-2.1.3.4.1) bölümünde;

"...

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır."

hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL üzerinde olan yapım işlerinin tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmesi halinde, işi devreden her yüklenici tarafından ilgili aşamada bedelin 5 milyon TL'lik sınırı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümü uyarınca (4/10)  oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, işlemin bu kapsamda tevkifata tabi olup olmadığı, ana işin yapım işi kapsamında tevkifata tabi olup olmadığına göre belirlenmelidir.

 

Buna göre, Şirketiniz tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine dökülmesi hizmeti ile Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL üzerinde olan hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine dökülmesi hizmetine ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda sorumlular tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümü uyarınca (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Şirketinizin verdiği bu hizmete ilişkin taşeron firmalardan alınan hazır betonun nakli ve yerine konulması işi nedeniyle Şirketinize düzenlenecek faturalarda da (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümündeki tevkifat kapsamına girmeyen işlere ilişkin olarak taşeron firmalardan alınan hazır betonun nakli ve yerine konulması işi nedeniyle taşeron firmalarca Şirketiniz adına düzenlenecek faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü uyarınca toplam hizmet bedeli üzerinden Şirketiniz tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Bize Ulaşın!

İletişim Bilgilerimiz

Aşağıdaki bilgiler aracılığıyla bizimle iletişime geçebilir veya talebinizi ulaştırabilirsiniz.

Adreslerimiz:

ANKARA: Yıldızevler Mah. Turan Güneş Bulvarı No: 50/8 Çankaya/ANKARA
İSTANBUL: Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sokak No:52 Kristal Palas Apt. K:4 No:6 Şişli/İSTANBUL

Telefon

ANKARA: +90 312 441 99 02
İSTANBUL: +90 212 219 77 92

E-Posta

info@ardenetim.com