YAZI-MAKALELER
Sipariş Avansların Mal Ve Hizmet Alımı Dışında Kapatılmasının Ticari Teamüllere Aykırı Olduğu

T.C.
D A N I Ş T A Y
DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2021/6532
Karar No : 2022/257

 


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … Dış Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi
VEKİLİ : Av. …

 


KARŞI TARAF (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı
(… Vergi Dairesi Müdürlüğü)
VEKİLİ : Av. …

 


İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
 

 

Dava konusu istem: Davacı şirket adına, düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden tesis edilen 2013 yılına ait zararın azaltılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
 

 

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay bozma kararı üzerine Vergi Mahkemesince verilen kararda; dava konusu işlemin, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin kısmı yönünden; davacının 'Verilen Sipariş Avansları Hesabı'na kaydını yaptığı tutarların mal girişi ile kapatılmamasının ticari teamüllere uygun olmaması, 213 sayılı Kanun'un 3/B maddesi göz önünde bulundurulduğunda bu aşamada ispat yükü üzerine düşen davacı şirket tarafından aksini ortaya koyacak herhangi bir bilgi belge de ileri sürülememesi karşısında ortaklara bedelsiz şirket kaynağı kullandırıldığının kabulü gerektiği; dava konusu işlemin, kayıt dışı hasılattan kaynaklanan kısmı yönünden, dava dilekçesinde ve vergi incelemesi esnasında şirket temsilcisinin alınan beyanında, kaydi envanter tablosu yapılırken fire kayıplarının malların maliyetinde dikkate alınmadığı ileri sürülmekte ise de, davalı idarece vergi incelemesinin, davacının hazırladığı envanter listeleri üzerinden yapıldığı, davacı tarafından üretim esnasında meydana geldiği ileri sürülen firelerin maliyet hesabına yansıtılmadığı ve bunlara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun'un 267. maddesi kapsamında bir değerleme yapılmadığı, ayrıca, gerek vergi incelemesi gerekse de dava aşamasında fire nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerine ilişkin ispata elverişli herhangi bir belge de ibraz edilmediğinden, şirket kayıtlarında yer aldığı halde fiilen stoklarda bulunmayan tutarın kayıt dışı satıldığının kabulü gerektiği; dava konusu işlemin, gerçek olmayan giderlerden kaynaklanan kısmı yönünden ise; davacı şirketin yönetim kurulu üyesi …i'nin … ortağı …'ın kayınvalidesi olduğu, davacı şirketin yönetim kurulu başkanı olan …'un ortaklık bilgilerinde yer alan Tasf.Hal…. Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin ortaklarına bakıldığında % 80 ortaklık payı ile … ve % 5 ortaklık payı ile …'ın ortak olduğu ve …'ın yönetim kurulu üyesi olduğu göz önünde bulundurulursa adı geçen kurumların Kurumlar Vergisi mevzuatı yönünden ilişkili kişi oldukları ve davacı şirketin bu kurumlardan finansman sağladığı konusunda herhangi bir çekişme bulunmadığı; söz konusu finansman giderleri ve diğer giderlerin muvazaalı ve fiktif olarak … Firmalarına aktarılmasının, … Firmaları lehine ancak Hazine/vergi idaresi aleyhine davacı şirketin sürekli zarar ettiğini gösterdiği; bu durumda, ticaret şirketlerinin kar elde etme amacıyla kurulduğu gerçeğinden hareketle ilgili raporda yer alan tespitlerin, ekonomik, teknik ve ticari icaplara uygun olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin devreden zararının azaltılması yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Re'sen takdir nedeninin bulunmadığı ve eksik inceleme sonucu gerçeğe aykırı varsayımlarda bulunularak zarar azaltması yapıldığı, şirketlerinin factoring firması ile ilişkili kişi kapsamında değerlendirilemeyeceği ileri sürülmektedir.KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ
: Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:


İNCELEME VE GEREKÇE :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. Temyize konu …. Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (3) sayılı Tarife uyarınca, … TL maktu karar harcından, varsa evvelce ödenen harcın mahsubundan sonra kalan harç tutarının temyiz eden davacıdan alınmasına,
5. Dosyanın anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine,
6. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.