Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Kanun ile düzenlenen yeminli mali müşavirlik kurumu Maliye Bakanlığı'nın denetim fonksiyonuna yardımcı bir fonksiyona sahiptir.
 
Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.
 
Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmektedir.
 
Yasalar gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.
 
Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri
 
 
 Yıllık gelir vergisi beyannamesi tasdiki
 Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi tasdiki
 Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 Diğer gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri tasdiki
 
 
Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
 
 

KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri

 

Diğer Tasdik İşlemleri

 

İç kaynakların sermayeye eklenmesi raporları

 

 

Sermayenin ödendiğinin tespiti raporları

 

 

Dernek, tesis, vakıf vb. kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdiki işlemleri
 
 
Yatırım teşvik belgesi işlemleri
 
 
Kredi tespit işlemleri
 
 
Ham petrol ve petrol ürünlerinin ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 
 
 Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti
 
 
 Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 
 
 Erteleme, taksitlendirme talep ve değerlendirilmesi işlemleri
 
 
 Yeminli Mali Müşavirlerin yetkili olduğu diğer tasdik işlemleri
 
Şirketimiz sahip olduğu tecrübe ve yöntemler ile bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosu ile hizmet verdiği kurumların yasal belge ve kayıtlarını dönemler itibariyle incelemekte ve bu suretle vergi mevzuatının gereklerinin yerine getirilmesi sağlanırken, hatalı uygulamaların mümkün olduğunca erken tespiti ve olası vergi risklerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.