HABERLER
Tamamen Veya Kısmen Alt Taşerona Devredilen Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması
Kiraya Verilen Taşınmaz İçin Yeniden Değerleme Yapılabileceği Ancak, Yatırım Amacıyla Tutulan Boş Arsa İçin Değerleme Yapılamayacağı.
Yabancı Para Cinsinden Alınan Avanslara İlişkin İşlemlerde Matrahın Tespiti
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde, Arsa Sahibinin Kendisine Düşen Daireleri İnşa Aşamasında 3. Kişilere Satmış/Devretmiş Olması Halinde Müteahhit Tarafından Faturaların Kim Adına Düzenleneceği
Binek Otomobil İktisabında Ödenen ÖTV ve KDV Tutarının Gider Kısıtlaması Nedeniyle Gider Yazılamayan Kısmının Aracın Maliyetine Eklenilemeyeceği Hk.
Maliyete Eklenen Finansman Giderlerinin, Gider Kısıtlamasına Tabi Olduğu
Geçmiş Dönem Ve Cari Yıl Zararının, Sermayeden Karşılanarak Yapılan Sermaye Azaltımı Hk.
Tevsi Yatırımdan Elde Edilen Kazancın Tespitinde Aktif Değerlerin Değerlenmesi hk.
Tevsi Yatırımlardan Elde Edilen Kazancın Tespitinde, Sabit Kıymetin Yeniden Değerlemiş Tutarının Dikkate Alınması
Yurtdışındaki firmaya yapılan komisyon ödemelerinde vergilendirme
İş Kazası Nedeniyle SGK Ödenen Tazminatların Gider Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği
Cilt Yıkanmasına Mahsus Organik Sıvı Sabunlarda KDV Oranı
Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Cihaz Olarak Kayıtlı Eşyalarda KDV Oranı
Sipariş Avansların Mal Ve Hizmet Alımı Dışında Kapatılmasının Ticari Teamüllere Aykırı Olduğu
İşverene Ait yemek Masraflarının Giderleştirilmesi Hk.
Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen riskli yapıların yeni bir iktisap olarak kabul Edileceği Hk.
Geçici Vergilendirme Dönemlerinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılan Döviz Cinsinden Alacaklarda Değerleme
Döviz Cinsinden Verilen Sipariş Avanslarının Değerlenmesi
Hatalı Düzenlenen e- Faturanın Kaydı, Beyanı Ve İptali
Adi ortaklığın Vergisiz Olarak Sermaye Şirketine Devredilmesi
İşin Gereği Olarak Zimmet Karşılığında Personele Verilip Kayıtlara Alınan İş Kıyafetlerinin Doğrudan Giderleştirileceği HK
Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Dönüşümünde Vergileme Hk.
Özel Şirketlerce İhale Edilen Ve Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarım İşlerinde Geçici Kabul Tutanağı Onayından Sonra Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında KDV
Yurt Dışından Alınan Hizmetler İçin Yapılan Ödemeye Ait Alındının İlgili Ülkede Muteber Belge Olması Halinde Fatura Olarak Kabulü
Yurt Dışı Turizm Acenteler Aracılığıyla Yurt Dışında Müşterilere Verilen Konaklamalara Ait Faturaların Ödenmesinde Oluşan Kur Farkında KDV
Tüzel Kişi Ortaktan Olan Alacağın Yapılandırma Kanunu Kapsamında Silinmesi Durumunda, Borçlu Şirketin Durumu Hk.
Arabuluculuk Sisteminde Çözümlenen Fatura Tutarındaki Anlaşmazlığın KDV Ve VUK Karşısındaki Durumu
İktisadi Kıymetlerin Amortisman Yoluyla İtfasına Başlanılması İçin, Fiilen Kullanılması Aranmayıp, Kullanılama Hazır Olması Yeterlidir.
Sirküler: İndirimli Oranda KDV İadesinde İade Sınırı
Sirküler: Yurtiçi Ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerinde Personele Günlük Olarak Ödenen Harcırahın Vergiden İstisna Tutarı
Reeskont Oranında Değişiklik
Özelge:Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerden yapılan alımlara ilişkin tevsik zorunluluğu
Özelge: E-Arşiv Fatura Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura hk
Özelge: Müteahhidin de Hissesinin Bulunduğu Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmeti Faturası Kimin Adına Düzenlenir? Nasıl Düzenlenir?
Özelge: 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarına ilişkin düzeltmeler hk.
Özelge: 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulaması kapsamında ödemesi ertelenen sigorta primlerinin kurum kazancından indirimi
Özelge: Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.
Özelge: Şirket tarafından eski çalışan personeline yapılacak kıdem, ihbar tazminatı vb. ödemelerin hangi dönemde gider yazılacağı.
Özelge: Geçici Kabul Tutanağından Sonra Yapılan Hakediş Ödemeleri, Tevkifata Tabi Olmadığından Geçici Vergi Matrahına Dahil Edilmesi Gerektiği Hk.
Özelge: Dairelerin İnşa Aşamasında Arsa Payı Ve Kat İrtifakı Üzerinden Satışı
Özelge: Yabancı Para Cinsinden Olan Avanslarda Kur Farkı İçin KDV Uygulaması Hk.
Özelge: İnşaat İşiyle Uğraşanların İşletmeye Kayıtlı Olmayan Arsanın Daire Karşılığı Tesliminde Vergileme
Özelge: Bedelsiz Marka Devrinde Vergileme
Özelge: Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi.
Özelge: Resen terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde geçmiş yıllara ait zararların mahsubu
2020 Yılı İçin Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndirimi.
Özelge: Tahsil İmkânı Bulunmayan Alacakların, Şüpheli Alacak Olarak Kabulü Hk.
Özelge: Debit Note'un VUK 'na Göre İspat Edici Belge Olup Olamayacağı Hk.
Kooperatif Üye Aidatlarının Belgelendirilmesi Ve Vergilendirilmesi
Grup Şirketlerine Kiralanan Araçlar İçin Yapılan Giderler Ve Bu Araçların Amortismanları
Çalınan Aktifte Kayıtlı Aracın Muhasebeleştirilmesi, Belge Düzeni İle Sigorta Tazminatın Gelir Kaydedilmesi Hk.
Vefa Hakkıyla, Ödenemeyen Kredi Borcuna Karşılık Bankaya Devredilen Taşınmazın Satışından Elde Edilen Bedelin, Borç Tutarın Aşan Kısmın Taşınmaz Sahibine Verilmesinde KDV İstisnası Uygulaması Hk.
İhtiyari Olarak Arabuluculuğa Başvurulmasının Vergisel Yükümlülüğe Etkisi.
Zamanaşımı, Kanaat Verici Belge ve Değersiz Alacak Değerlendirmesi Hk.
Özelge: Resen terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde geçmiş yıllara ait zararların mahsubu

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı: 49327596-125.02[KVK.2019.ÖZ.39]-E.124257                                                                                                           12.08.2020

 

Konu:Resen terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde geçmiş yıllara ait zararların mahsubu
 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda şirketinizin 2016 yılında re'sen terk ettirildiği, 28.03.2018 tarihi itibariyle faaliyetine tekrar başladığı belirtilerek; 2016 yılında en son verilen KDV beyannamesinden devreden katma değer vergisini 04/2018 KDV beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız ve şirketinizin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin zarar tutarlarını kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edip edemeyeceğiniz hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Zarar mahsubu" başlıklı 9 uncu maddesinde; beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "9.1 Geçmiş yıl zararları " başlıklı bölümünde;

 "Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilecektir.

 Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, müteakip 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır."

 açıklamaları yer almaktadır.

 

 Buna göre, kurumlar vergisi matrahının tespitinde geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılabilmesi için kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi ve kazancın bulunduğu dönemlerde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

 

 

 Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 153 üncü maddesinde, "Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar Vergisi mükellefleri;

4. Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

 Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır... Başvuru evraklarının elektronik ortamda intikaline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.",

 

         154 üncü maddesinde, "Tüccarlar için aşağıdaki hallerden her hangi biri "İşe başlama"yı gösterir:

            1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez),

  2.  İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,

 3. Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.",

 160 ıncı maddesinde, "153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

...

 

İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir.


 

     Mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez.

...",

 

 161 inci maddesinde, "Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder.

 İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz."

 hükümleri yer almaktadır.

 

 

Ayrıca, Kanunun 153 üncü maddesi uygulamasına ilişkin olarak 2016/5, 2018/1 ve 2018/3 Sıra No.lu Uygulama İç Genelgelerinde; 160 ıncı maddesi uygulanmasına ilişkin olarak ise 12/5/2016 tarihli ve 2016/2 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinde açıklamalar yapılmış olup anılan Uygulama İç Genelgesinin;

 

       "Gayri Faal Mükelleflerin Mükellefiyet Kaydının Terkin Edileceği Tarihin Belirlenmesi" başlıklı I/C bölümünün "Tüzel Kişiler" başlıklı 2 nci maddesinde;

      "…Yapılan yoklama ve araştırmalar sonucunda, işini terk ettiği tespit edilen, bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste de faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan tüzel kişiliğin;

       a- işini terk ettiği tarihin kamu kurum ve kuruluşları tarafından tutulan kayıt ve siciller veya diğer kanaat getirici vesikalarla tespit edilmesi halinde bu tarih itibarıyla,

         b- işini terk ettiği tarihin kanaat getirici vesikalarla tespit edilememesi durumunda, aylık veya üç aylık olarak verilen en son beyannamesinin içerdiği dönem sonu itibarıyla,

 c- işini terk ettiği tarihin kanaat getirici vesikalarla tespit edilememesi ve faaliyetine ilişkin herhangi bir beyanname de vermemesi halinde ise bu iç Genelgenin (I1B-1-b) bölümü kapsamında işyeri adresinde yapılan yoklama tarihi itibarıyla mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi gerekmektedir.",

         "Mükellefiyet Kayıtları Terkin Edilen Mükelleflerden Faaliyetine Devam Ettiği Tespit Edilenler Hakkında Yapılacak İşlemler" başlıklı I.D bölümünde ise;

      - Faaliyetlerine başka bir adreste devam ettiği tespit edilenlerin mükellefiyet kaydı mükellefiyetin terkin edildiği tarihten itibaren,

      - Yeniden faaliyete geçtikleri tespit edilenlerin mükellefiyet kaydı yeniden faaliyete geçtikleri tarihten itibaren,

- Tasfiyeye tabi tutuldukları tespit edilenlerin mükellefiyet kaydı tasfiyeye girildiği tarihten itibaren yeniden tesis edilecek ve mükellefiyetin tesis edildiği tarihten sonraki dönemlere ilişkin yükümlülüklerin tarh zamanaşımı dikkate alınarak yerine getirilmesi sağlanacaktır.

            Mükellefiyet kaydı terkin edilen ve üzerine kayıtlı taşıt, gayrimenkul, stok veya demirbaş bulunan mükelleflerin, söz konusu varlıkların satış işlemlerini gerçekleştirdikleri tarih itibarıyla mükellefiyet kayıtları yeniden tesis edilecektir."

 açıklamalarına yer verilmiştir.

 

 

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, 2016/2 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi kapsamında yapılan yoklama ve araştırmalar neticesinde işine devam ettiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmaması nedeniyle mükellefiyet kaydı 31.12.2016 tarihi itibarıyla re'sen terkin ettirilen Şirketinizin, 10.04.2018 tarihli yoklama fişi ile 28.03.2018 tarihinde yeniden faaliyete başladığı hususunun tespit edilmesi neticesinde, yeniden faaliyete geçtiği tarih itibarıyla mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekmektedir.

 

 

    Ayrıca, Şirketinizin re'sen terkten önceki dönemlerle ilgili kurumlar vergisi beyannamelerinin tetkikinden her yıla ilişkin zarar tutarlarının ilgili beyannamelerde ayrı ayrı gösterildiği ancak geçmiş yıl zararlarının gösterilmediği, ayrıca 31.12.2016 tarihi itibariyle resen mükellefiyet terk işleminin yapıldığı ve 28.03.2018 tarihi itibariyle yeni mükellefiyet tesis işleminin yapıldığı ve ara dönemde vergisel ödevlerin yerine getirilmediği görülmüştür.

 

 Bu nedenle geçmiş yıl zararlarının 2018 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29 uncu maddesinde vergi indiriminin usul ve esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinde ise indirilemeyecek KDV ye ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

 

 Buna göre, 31.12.2016 tarihi itibariyle re'sen mükellefiyet terk işleminin gerçekleştirildiği, müracaatınız üzerine 28.03.2018 tarihinde yeni mükellefiyet tesis işleminin yapıldığı ve ara dönemde vergisel ödevlerin yerine getirilmediği dikkate alındığında, terk tarihi itibariyle mevcut bulunan "Sonraki Döneme Devreden KDV"nin, yeni mükellefiyete ilişkin verilecek ilk KDV Beyannamesinde "Önceki Dönemden Devreden KDV" olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

 

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.