HABERLER
Tüzel Kişi Ortaktan Olan Alacağın Yapılandırma Kanunu Kapsamında Silinmesi Durumunda, Borçlu Şirketin Durumu Hk.
İktisadi Kıymetlerin Amortisman Yoluyla İtfasına Başlanılması İçin, Fiilen Kullanılması Aranmayıp, Kullanılama Hazır Olması Yeterlidir.
Çalınan Aktifte Kayıtlı Aracın Muhasebeleştirilmesi, Belge Düzeni İle Sigorta Tazminatın Gelir Kaydedilmesi Hk.
Vefa Hakkıyla, Ödenemeyen Kredi Borcuna Karşılık Bankaya Devredilen Taşınmazın Satışından Elde Edilen Bedelin, Borç Tutarın Aşan Kısmın Taşınmaz Sahibine Verilmesinde KDV İstisnası Uygulaması Hk.
İhtiyari Olarak Arabuluculuğa Başvurulmasının Vergisel Yükümlülüğe Etkisi.
Zamanaşımı, Kanaat Verici Belge ve Değersiz Alacak Değerlendirmesi Hk.
Sirküler: İndirimli Oranda KDV İadesinde İade Sınırı
Sirküler: Yurtiçi Ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerinde Personele Günlük Olarak Ödenen Harcırahın Vergiden İstisna Tutarı
Reeskont Oranında Değişiklik
Özelge:Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerden yapılan alımlara ilişkin tevsik zorunluluğu
Özelge: E-Arşiv Fatura Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura hk
Özelge: Müteahhidin de Hissesinin Bulunduğu Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmeti Faturası Kimin Adına Düzenlenir? Nasıl Düzenlenir?
Özelge: 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarına ilişkin düzeltmeler hk.
Özelge: 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulaması kapsamında ödemesi ertelenen sigorta primlerinin kurum kazancından indirimi
Özelge: Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.
Özelge: Şirket tarafından eski çalışan personeline yapılacak kıdem, ihbar tazminatı vb. ödemelerin hangi dönemde gider yazılacağı.
Özelge: Geçici Kabul Tutanağından Sonra Yapılan Hakediş Ödemeleri, Tevkifata Tabi Olmadığından Geçici Vergi Matrahına Dahil Edilmesi Gerektiği Hk.
Özelge: Dairelerin İnşa Aşamasında Arsa Payı Ve Kat İrtifakı Üzerinden Satışı
Özelge: Yabancı Para Cinsinden Olan Avanslarda Kur Farkı İçin KDV Uygulaması Hk.
Özelge: İnşaat İşiyle Uğraşanların İşletmeye Kayıtlı Olmayan Arsanın Daire Karşılığı Tesliminde Vergileme
Özelge: Bedelsiz Marka Devrinde Vergileme
Özelge: Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi.
Özelge: Resen terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde geçmiş yıllara ait zararların mahsubu
2020 Yılı İçin Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndirimi.
Özelge: Tahsil İmkânı Bulunmayan Alacakların, Şüpheli Alacak Olarak Kabulü Hk.
Özelge: Debit Note'un VUK 'na Göre İspat Edici Belge Olup Olamayacağı Hk.
Kooperatif Üye Aidatlarının Belgelendirilmesi Ve Vergilendirilmesi
Reeskont Oranında Değişiklik

ARDENETİM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.


 

Sirküler Tarihi : 05.01.2021

Sirküler No      : 2021-001

Konu                : Reeskont Oranında Değişiklik

 

 

   Özet

:

19 Aralık 2020 Tarih ve 30463 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğiyle,  Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranlarında Artırıma Gidilerek Değişiklik Yapılmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları değişikliğini içeren Tebliğ, 19.12.2020 tarih ve 31339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Yapılan değişiklikle, 19.12.2020 tarihinden itibaren avans işlemlerinde faiz oranı % 16,75'e; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde faiz oranı ise    % 15,75 yükseltilmiştir. Yeni faiz oranları,  anılan tebliğin yayımlandığı 19.12.2020 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir.

 

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı olmayıp, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

 

Bu nedenle, VUK’un 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların tasarruf değeriyle değerlemesinde; senet üzerinde yazılı faiz oranının bulunmaması halinde kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerekmektedir.

 

Ayrıca, söz konusu faiz oranı iç emsalin bulunmadığı durumlarda transfer fiyatlandırma suretiyle örtülü kazanç dağıtımı kapsamında, ortaklar cari hesabı gibi cari hesaplar üzerinden yapılan adat hesaplarında da uygulamada dikkate alınmaktadır.

 

 

 

Saygılarımızla, bilgilerinize sunulur,

ARDENETİM Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.