HABERLER
Tamamen Veya Kısmen Alt Taşerona Devredilen Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması
Kiraya Verilen Taşınmaz İçin Yeniden Değerleme Yapılabileceği Ancak, Yatırım Amacıyla Tutulan Boş Arsa İçin Değerleme Yapılamayacağı.
Yabancı Para Cinsinden Alınan Avanslara İlişkin İşlemlerde Matrahın Tespiti
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde, Arsa Sahibinin Kendisine Düşen Daireleri İnşa Aşamasında 3. Kişilere Satmış/Devretmiş Olması Halinde Müteahhit Tarafından Faturaların Kim Adına Düzenleneceği
Binek Otomobil İktisabında Ödenen ÖTV ve KDV Tutarının Gider Kısıtlaması Nedeniyle Gider Yazılamayan Kısmının Aracın Maliyetine Eklenilemeyeceği Hk.
Maliyete Eklenen Finansman Giderlerinin, Gider Kısıtlamasına Tabi Olduğu
Geçmiş Dönem Ve Cari Yıl Zararının, Sermayeden Karşılanarak Yapılan Sermaye Azaltımı Hk.
Tevsi Yatırımdan Elde Edilen Kazancın Tespitinde Aktif Değerlerin Değerlenmesi hk.
Tevsi Yatırımlardan Elde Edilen Kazancın Tespitinde, Sabit Kıymetin Yeniden Değerlemiş Tutarının Dikkate Alınması
Yurtdışındaki firmaya yapılan komisyon ödemelerinde vergilendirme
İş Kazası Nedeniyle SGK Ödenen Tazminatların Gider Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği
Cilt Yıkanmasına Mahsus Organik Sıvı Sabunlarda KDV Oranı
Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Cihaz Olarak Kayıtlı Eşyalarda KDV Oranı
Sipariş Avansların Mal Ve Hizmet Alımı Dışında Kapatılmasının Ticari Teamüllere Aykırı Olduğu
İşverene Ait yemek Masraflarının Giderleştirilmesi Hk.
Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen riskli yapıların yeni bir iktisap olarak kabul Edileceği Hk.
Geçici Vergilendirme Dönemlerinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılan Döviz Cinsinden Alacaklarda Değerleme
Döviz Cinsinden Verilen Sipariş Avanslarının Değerlenmesi
Hatalı Düzenlenen e- Faturanın Kaydı, Beyanı Ve İptali
Adi ortaklığın Vergisiz Olarak Sermaye Şirketine Devredilmesi
İşin Gereği Olarak Zimmet Karşılığında Personele Verilip Kayıtlara Alınan İş Kıyafetlerinin Doğrudan Giderleştirileceği HK
Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Dönüşümünde Vergileme Hk.
Özel Şirketlerce İhale Edilen Ve Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarım İşlerinde Geçici Kabul Tutanağı Onayından Sonra Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında KDV
Yurt Dışından Alınan Hizmetler İçin Yapılan Ödemeye Ait Alındının İlgili Ülkede Muteber Belge Olması Halinde Fatura Olarak Kabulü
Yurt Dışı Turizm Acenteler Aracılığıyla Yurt Dışında Müşterilere Verilen Konaklamalara Ait Faturaların Ödenmesinde Oluşan Kur Farkında KDV
Tüzel Kişi Ortaktan Olan Alacağın Yapılandırma Kanunu Kapsamında Silinmesi Durumunda, Borçlu Şirketin Durumu Hk.
Arabuluculuk Sisteminde Çözümlenen Fatura Tutarındaki Anlaşmazlığın KDV Ve VUK Karşısındaki Durumu
İktisadi Kıymetlerin Amortisman Yoluyla İtfasına Başlanılması İçin, Fiilen Kullanılması Aranmayıp, Kullanılama Hazır Olması Yeterlidir.
Sirküler: İndirimli Oranda KDV İadesinde İade Sınırı
Sirküler: Yurtiçi Ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerinde Personele Günlük Olarak Ödenen Harcırahın Vergiden İstisna Tutarı
Reeskont Oranında Değişiklik
Özelge:Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerden yapılan alımlara ilişkin tevsik zorunluluğu
Özelge: E-Arşiv Fatura Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura hk
Özelge: Müteahhidin de Hissesinin Bulunduğu Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmeti Faturası Kimin Adına Düzenlenir? Nasıl Düzenlenir?
Özelge: 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarına ilişkin düzeltmeler hk.
Özelge: 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulaması kapsamında ödemesi ertelenen sigorta primlerinin kurum kazancından indirimi
Özelge: Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.
Özelge: Şirket tarafından eski çalışan personeline yapılacak kıdem, ihbar tazminatı vb. ödemelerin hangi dönemde gider yazılacağı.
Özelge: Geçici Kabul Tutanağından Sonra Yapılan Hakediş Ödemeleri, Tevkifata Tabi Olmadığından Geçici Vergi Matrahına Dahil Edilmesi Gerektiği Hk.
Özelge: Dairelerin İnşa Aşamasında Arsa Payı Ve Kat İrtifakı Üzerinden Satışı
Özelge: Yabancı Para Cinsinden Olan Avanslarda Kur Farkı İçin KDV Uygulaması Hk.
Özelge: İnşaat İşiyle Uğraşanların İşletmeye Kayıtlı Olmayan Arsanın Daire Karşılığı Tesliminde Vergileme
Özelge: Bedelsiz Marka Devrinde Vergileme
Özelge: Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi.
Özelge: Resen terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde geçmiş yıllara ait zararların mahsubu
2020 Yılı İçin Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndirimi.
Özelge: Tahsil İmkânı Bulunmayan Alacakların, Şüpheli Alacak Olarak Kabulü Hk.
Özelge: Debit Note'un VUK 'na Göre İspat Edici Belge Olup Olamayacağı Hk.
Kooperatif Üye Aidatlarının Belgelendirilmesi Ve Vergilendirilmesi
Grup Şirketlerine Kiralanan Araçlar İçin Yapılan Giderler Ve Bu Araçların Amortismanları
Çalınan Aktifte Kayıtlı Aracın Muhasebeleştirilmesi, Belge Düzeni İle Sigorta Tazminatın Gelir Kaydedilmesi Hk.
Vefa Hakkıyla, Ödenemeyen Kredi Borcuna Karşılık Bankaya Devredilen Taşınmazın Satışından Elde Edilen Bedelin, Borç Tutarın Aşan Kısmın Taşınmaz Sahibine Verilmesinde KDV İstisnası Uygulaması Hk.
İhtiyari Olarak Arabuluculuğa Başvurulmasının Vergisel Yükümlülüğe Etkisi.
Zamanaşımı, Kanaat Verici Belge ve Değersiz Alacak Değerlendirmesi Hk.
Sipariş Avansların Mal Ve Hizmet Alımı Dışında Kapatılmasının Ticari Teamüllere Aykırı Olduğu

T.C.
D A N I Ş T A Y
DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2021/6532
Karar No : 2022/257TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … Dış Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi
VEKİLİ : Av. …KARŞI TARAF (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı
(… Vergi Dairesi Müdürlüğü)
VEKİLİ : Av. …İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
 

 

Dava konusu istem: Davacı şirket adına, düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden tesis edilen 2013 yılına ait zararın azaltılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
 

 

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay bozma kararı üzerine Vergi Mahkemesince verilen kararda; dava konusu işlemin, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin kısmı yönünden; davacının 'Verilen Sipariş Avansları Hesabı'na kaydını yaptığı tutarların mal girişi ile kapatılmamasının ticari teamüllere uygun olmaması, 213 sayılı Kanun'un 3/B maddesi göz önünde bulundurulduğunda bu aşamada ispat yükü üzerine düşen davacı şirket tarafından aksini ortaya koyacak herhangi bir bilgi belge de ileri sürülememesi karşısında ortaklara bedelsiz şirket kaynağı kullandırıldığının kabulü gerektiği; dava konusu işlemin, kayıt dışı hasılattan kaynaklanan kısmı yönünden, dava dilekçesinde ve vergi incelemesi esnasında şirket temsilcisinin alınan beyanında, kaydi envanter tablosu yapılırken fire kayıplarının malların maliyetinde dikkate alınmadığı ileri sürülmekte ise de, davalı idarece vergi incelemesinin, davacının hazırladığı envanter listeleri üzerinden yapıldığı, davacı tarafından üretim esnasında meydana geldiği ileri sürülen firelerin maliyet hesabına yansıtılmadığı ve bunlara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun'un 267. maddesi kapsamında bir değerleme yapılmadığı, ayrıca, gerek vergi incelemesi gerekse de dava aşamasında fire nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerine ilişkin ispata elverişli herhangi bir belge de ibraz edilmediğinden, şirket kayıtlarında yer aldığı halde fiilen stoklarda bulunmayan tutarın kayıt dışı satıldığının kabulü gerektiği; dava konusu işlemin, gerçek olmayan giderlerden kaynaklanan kısmı yönünden ise; davacı şirketin yönetim kurulu üyesi …i'nin … ortağı …'ın kayınvalidesi olduğu, davacı şirketin yönetim kurulu başkanı olan …'un ortaklık bilgilerinde yer alan Tasf.Hal…. Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin ortaklarına bakıldığında % 80 ortaklık payı ile … ve % 5 ortaklık payı ile …'ın ortak olduğu ve …'ın yönetim kurulu üyesi olduğu göz önünde bulundurulursa adı geçen kurumların Kurumlar Vergisi mevzuatı yönünden ilişkili kişi oldukları ve davacı şirketin bu kurumlardan finansman sağladığı konusunda herhangi bir çekişme bulunmadığı; söz konusu finansman giderleri ve diğer giderlerin muvazaalı ve fiktif olarak … Firmalarına aktarılmasının, … Firmaları lehine ancak Hazine/vergi idaresi aleyhine davacı şirketin sürekli zarar ettiğini gösterdiği; bu durumda, ticaret şirketlerinin kar elde etme amacıyla kurulduğu gerçeğinden hareketle ilgili raporda yer alan tespitlerin, ekonomik, teknik ve ticari icaplara uygun olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin devreden zararının azaltılması yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Re'sen takdir nedeninin bulunmadığı ve eksik inceleme sonucu gerçeğe aykırı varsayımlarda bulunularak zarar azaltması yapıldığı, şirketlerinin factoring firması ile ilişkili kişi kapsamında değerlendirilemeyeceği ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.

TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ
: Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:İNCELEME VE GEREKÇE :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. Temyize konu …. Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (3) sayılı Tarife uyarınca, … TL maktu karar harcından, varsa evvelce ödenen harcın mahsubundan sonra kalan harç tutarının temyiz eden davacıdan alınmasına,
5. Dosyanın anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine,
6. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.