HABERLER
Tüzel Kişi Ortaktan Olan Alacağın Yapılandırma Kanunu Kapsamında Silinmesi Durumunda, Borçlu Şirketin Durumu Hk.
İktisadi Kıymetlerin Amortisman Yoluyla İtfasına Başlanılması İçin, Fiilen Kullanılması Aranmayıp, Kullanılama Hazır Olması Yeterlidir.
Çalınan Aktifte Kayıtlı Aracın Muhasebeleştirilmesi, Belge Düzeni İle Sigorta Tazminatın Gelir Kaydedilmesi Hk.
Vefa Hakkıyla, Ödenemeyen Kredi Borcuna Karşılık Bankaya Devredilen Taşınmazın Satışından Elde Edilen Bedelin, Borç Tutarın Aşan Kısmın Taşınmaz Sahibine Verilmesinde KDV İstisnası Uygulaması Hk.
İhtiyari Olarak Arabuluculuğa Başvurulmasının Vergisel Yükümlülüğe Etkisi.
Zamanaşımı, Kanaat Verici Belge ve Değersiz Alacak Değerlendirmesi Hk.
Sirküler: İndirimli Oranda KDV İadesinde İade Sınırı
Sirküler: Yurtiçi Ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerinde Personele Günlük Olarak Ödenen Harcırahın Vergiden İstisna Tutarı
Reeskont Oranında Değişiklik
Özelge:Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerden yapılan alımlara ilişkin tevsik zorunluluğu
Özelge: E-Arşiv Fatura Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura hk
Özelge: Müteahhidin de Hissesinin Bulunduğu Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmeti Faturası Kimin Adına Düzenlenir? Nasıl Düzenlenir?
Özelge: 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarına ilişkin düzeltmeler hk.
Özelge: 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulaması kapsamında ödemesi ertelenen sigorta primlerinin kurum kazancından indirimi
Özelge: Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.
Özelge: Şirket tarafından eski çalışan personeline yapılacak kıdem, ihbar tazminatı vb. ödemelerin hangi dönemde gider yazılacağı.
Özelge: Geçici Kabul Tutanağından Sonra Yapılan Hakediş Ödemeleri, Tevkifata Tabi Olmadığından Geçici Vergi Matrahına Dahil Edilmesi Gerektiği Hk.
Özelge: Dairelerin İnşa Aşamasında Arsa Payı Ve Kat İrtifakı Üzerinden Satışı
Özelge: Yabancı Para Cinsinden Olan Avanslarda Kur Farkı İçin KDV Uygulaması Hk.
Özelge: İnşaat İşiyle Uğraşanların İşletmeye Kayıtlı Olmayan Arsanın Daire Karşılığı Tesliminde Vergileme
Özelge: Bedelsiz Marka Devrinde Vergileme
Özelge: Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi.
Özelge: Resen terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde geçmiş yıllara ait zararların mahsubu
2020 Yılı İçin Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndirimi.
Özelge: Tahsil İmkânı Bulunmayan Alacakların, Şüpheli Alacak Olarak Kabulü Hk.
Özelge: Debit Note'un VUK 'na Göre İspat Edici Belge Olup Olamayacağı Hk.
Kooperatif Üye Aidatlarının Belgelendirilmesi Ve Vergilendirilmesi
Sirküler: Yurtiçi Ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerinde Personele Günlük Olarak Ödenen Harcırahın Vergiden İstisna Tutarı

Sirküler Tarihi

:

06.01.2021

Sirküler No

:

2021-002

Konu

:

Yurtiçi Ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerinde Personele Günlük Olarak Ödenen Harcırahın Vergiden İstisna Tutarı

   

   Özet

:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/1. Maddesi ve Bütçe Kanunu Uyarınca Personellere (Çalışanlara) 2021 Yılında Ödenecek Yurt İçi Günlük Harcırahın En Fazla 73,50 TL’si Gelir Vergisinden İstisnadır.

 

 

1.            Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Tutarı :

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24/2 maddesi uyarınca, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan işletmeler tarafından çalışanlara (personele) yurt içi geçici görevlendirmelerde gerçek yol giderleri hariç yemek ve konaklama (yatma) giderlerine karşılık verilen gündeliklerin, aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri aşmayan kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

 

Harcırah Kanunu’nun 33. Maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, çalışanlara yurt içi seyahatler nedeniyle 2021 yılında verilecek  günlük harcırahın en fazla 73,50 TL’ yi aşmayan kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

 

Ancak, çalışanlara fiili yemek ve konaklama giderleri dışında gündelik de ödenmesi durumunda, bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir

 

2.            Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Tutarı:

 

Harcırah Kanunu’nun 34. Maddesi uyarınca yurt dışı harcırahlarının  miktarları, gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

En son belirlenen ve bugün itibariyle de cari olan harcırah tutarları 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenmiş tutarlardır.

 

 

Saygılarımızla, bilgilerinize sunulur,

 

ARDENETİM Yeminli Mali

Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.